Para @s que decidan vivir a experiencia do Camiño desde o Peirao de Curuxeiras, Ferrol conta cun atractivo paquete para grupos ou turistas individuais que lles permitirá, antes de iniciar a súa aventura xacobea, descubrir e desfrutar da cidade durante 3 días/2 noites como se foran da man dun ferrolá/ana (ceas con espectáculo, museos, degustacións, obradoiros, visitas guiadas, paseo en barco…).

E... para @s que queran descubrir Ferrol, o mesmo paquete (3 días/2 noites) invítalles a vivir a experiencia de percorrer os primeros pasos do Camiño Inglés, para o que contarán coa credencial, o apoio e a información precisa para descubrir os sentimentos e as sensacións que esperta a ruta a Santiago que, desde a Idade Media, é percorrida por milleiros de peregrinos que chegaban en barco a Ferrol desde os países do norte de Europa. Unha experiencia que lles levará a percorrer algunha etapa máis do Camiño Inglés ou outra ruta xacobea a Santiago de Compostela. 

Para quienes decidan vivir la experiencia del Camino desde el Puerto de Curuxeiras, Ferrol cuenta con un atractivo paquete para grupos o turistas individuales que les permitirá, antes de iniciar su aventura jacobea, descubrir y disfrutar de la ciudad durante 3 días/2 noches como si fueran de la mano de un ferrolano/a (cenas con espectáculo, museos, degustaciones, talleres, visitas guiadas, paseo en barco…).

Y... para quienes quieran descubrir Ferrol, el mismo paquete (3 días/2 noches) les invita a vivir la experiencia de recorrer los primeros pasos del Camino Inglés, para lo cual, contarán con la credencial, el apoyo y la información necesaria para descubrir los sentimientos y las sensaciones que despierta la ruta a Santiago que, desde la Edad Media, es recorrida por miles de peregrinos que llegaban en barco desde los países del norte de Europa. Una experiencia que les llevará a recorrer alguna etapa más del Camino Inglés o otra ruta a Santiago de Compostela.

For those who decide to live the experience of the English Way from the Port of Curuxeiras, Ferrol has an attractive package for groups or individual tourists that will allow them, before starting their Jacobean adventure, to discover and enjoy the city for 3 days/2 nights as if out of the hand of a Ferrol´s citizen (dinners with shows, museums, tastings, workshops, guided visits, boat trips, etc). 

And ... for those who want to discover Ferrol, the same package (3 days /2 nights) invites them to live the experience of walking the first steps of the English Way to Saint James, for which they will have the necessary credential, support and information to discover the feelings and sensations that the route to Santiago awakens, which, since the Middle Ages, has been walking by thousands of pilgrims who came by boat to Ferrol from the northern countries of Europe. An experience that will take you to another stage of the English Way or another Jacobean routes to Santiago de Compostela. 

Per chi decide di vivere il Cammino Inglese dal Porto di Curuxeiras, Ferrol ha ideato un interessante pacchetto per gruppi o turisti individuali che permetterà loro, prima di iniziare la loro avventura giacobina, di scoprire e godersi la città per 3 giorni/2 notti come se dalla mano di un Ferrolan/a (cene con spettacoli, musei, degustazioni, laboratori, visite guidate, gite in barca ...).

E ... per chi vuole scoprire Ferrol, lo stesso pacchetto (3 giorni / 2 notti) li invita a vivere l'esperienza di percorrere i primi passi dell Cammino Inglese, per il quale avranno le necessarie credenziali, supporto e informazioni per scoprire le sensazioni e le sensazioni che risveglia il cammino verso Santiago, che, fin dal Medioevo, è stato percorso da migliaia di pellegrini giunti in battello a Ferrol dai paesi del nord. Un'esperienza che ti porterà in un'altra tappa del Cammino Inglese o in un'altra rotte giacobine per Santiago de Compostela. 

© CITES FERROL